Onderzoek

Alvorens er een behandelingsplan kan worden opgesteld dien ik over voldoende informatie te beschikken en zullen er een aantal onderzoeken plaatsvinden.

Intakegesprek
Als je boven aan de wachtlijst bent gekomen, plan ik een intakegesprek. Als regel volgt daarna een behandelplan.

Onderzoeken
Als er onvoldoende informatie is voor een behandelplan, kan voor basisschoolleerlingen besloten worden tot een schoolobservatie of een persoonlijkheidsonderzoek. Soms zijn er redenen dit meteen na de aanmelding in gang te zetten. In die gevallen meld ik dat direct aan de ouders.

Schoolobservatie
Bij de schoolobservatie wordt, na toestemming van de ouders en van de school, een afspraak gemaakt om het kind gedurende één tot twee uur in de klas te observeren. Het is belangrijk dat het kind niet weet dat het geobserveerd wordt om te voorkomen dat het zich dan anders gaat gedragen.

Deze observatie kan van belang zijn voor bepaalde diagnostiek als ADHD of PDD-NOS die op school vaak zichtbaarder is dan thuis. Maar bijvoorbeeld ook als een kind ernstig gepest wordt of als er sprake is van sociale problemen op school.

Tijdens de observatie wordt er met de leerkracht gesproken, na de observatie met de Intern Begeleid(st)er van de school. Dit moet een goed beeld opleveren en een goede afstemming met de school.

Vaak is het echter voldoende om met de leerkracht te bellen om het gedrag van je kind door te spreken. Op basis daarvan kan ook een plan van aanpak worden gemaakt.

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt eerst een gesprek gevoerd met de ouder en het kind. Dit vergemakkelijkt de kennismaking met je kind. Ook wordt hierdoor bij je kind duidelijk wat je zorgen over hem zijn.

We beginnen altijd met zaken waar jullie trots of tevreden over zijn. Daarna komen de zorgen ter sprake. Daarbij is het belangrijk dat je kind jouw zorgen (voor een deel) snapt. Hierna wordt met het kind, zonder dat de ouder aanwezig is, in het poppenhuis gespeeld. Dat geeft inzicht in zijn of haar beleving van een huiselijke situatie.

Daarna wordt er nagepraat over thuis, school en vriendjes. Ook kan aan het kind gevraagd worden om verhaaltjes bij bepaalde tekeningen te vertellen of om half afgemaakte zinnen aan te vullen. Ook dat helpt om een duidelijker beeld te krijgen van de belevingswereld van jullie kind.

Een persoonlijkheidsonderzoek duurt twee tot drie uur en wordt alleen gedaan als het moeilijk is deze benodigde informatie op een andere manier te verkrijgen.

IQ test
Tenslotte kan het nodig zijn een uitgebreid psychologisch onderzoek te doen, waaronder een IQ test, dan wordt hiervoor verwezen naar een andere praktijk.

Boeken

Luister je wel naar mij? - Martine Delfos
ISBN: 9789066659407
Een boek over praten met je kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

ADHD onder controle - Stanley Greenspan
ISBN9789057123108
Een boek voor de zeer actieve ouder met een kind met ADHD problematiek.

Goede ondersteunende kinderboeken zijn van Martine Delfos zoals:

  • De wereld van Luuk (over een jongen met autisme)
  • Merel is bang (over angsten)
  • Ze vinden me druk (over ADHD)
  • Blijf van mij af (apart een versie voor jongens en een voor meisjes, over seksueel misbruik)
  • Vogel (over omgang met leeftijdsgenoten)
  • Patja, de gevlekte panda (over adoptie en pleeggezinplaatsing)
  • Sanne (over mishandeling en een negatief zelfbeeld)

Ook een link voor kinderen zelf: www.kindertelefoon.nl

Praktijk voor Psychotherapie
Annemiek Hoes-Mercx
De Helling 27
1834 DA Sint Pancras

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Psychotherapeute
(BIG 09044021816)
GZ-Psychologe
(BIG 99044021825)