Aanmelding
Intake &
behandelplan

Intake en Behandelplan

Elke behandeling begint met een intakegesprek. Dat is bedoeld om inzicht te krijgen in jouw problematiek, de voorgeschiedenis en de eventuele gezinssituatie. Op die manier kan ik de juiste diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

Intakegesprek
In het intakegesprek praten we door wat de reden van je aanmelding is. Maar ook over zaken die daarmee te maken kunnen hebben zoals je voorgeschiedenis of je gezins/relatie omstandigheden. Op deze manier proberen we bij de kern van het eigenlijke probleem en de dynamiek die daarin speelt  te komen. Soms ligt het erg ingewikkeld en  duurt het meerdere gesprekken voordat de kern echt duidelijk is.

Vragenlijsten
Na de intake krijg je ook per mail vragenlijsten. Deze verduidelijken jouw problematiek en daarin geeft je ook een oordeel over mij. Dit is een vraag van de ziektekostenverzekeraars. Deze verzekeren dat jij anoniem blijft, maar de uitkomsten van de vragenlijsten worden wel aan mij gehangen. Steeds na een jaar worden deze vragenlijsten herhaald. Deze uitkomsten komen ook in het EPD, als je dit wilt.

HoNOS
Vanaf 2022 vraagt de ziektekostenverzekeraar ook om met de HoNOSvragenlijst een inschatting te maken van je gedrag, psychische problematiek en sociale omstandigheden. Hier komt een cijfer uit dat de zorgzwaarte aangeeft. En als dit cijfer in de goede range uitkomt dan kom je in aanmerking voor therapie bij mij en wordt deze ook bekostigd. Daarom gaat deze uitkomst van de zorgzwaarte ook naar de ziektekostenverzekeraar. We zullen dit in een van de eerste zittingen bespreken. Deze uitkomst komt ook in het EPD.

Huisartensbrief
Naast het behandelplan schrijf ik de huisartsenbrief. Daarin staat de samenvatting van de problematiek, de diagnose en het hulpverleningsplan. Pas als je mij toestemming hebt gegeven, krijgt je huisarts deze brief.

Privacy
De informatie over je behandeling aan derden, zoals je huisarts, stuur ik alleen door als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven! 

Behandelplan
Als de kern van de problematiek voldoende duidelijk is en ook de omstandigheden die een rol spelen, dan komt er een behandelplan. Hierin staat kort een samenvatting van bovenstaande, wordt ook de diagnose volgens DSM_5 gesteld, de zorgzwaarte via de HoNOS aangegeven en wordt opgeschreven volgens welke lijnen we gaan werken om tot een betere omgang met de problemen te komen. Soms kan dat stapsgewijs en met adviezen, soms is er EMDR nodig, soms vraagt het een verdieping in je innerlijke belevingen.

Ook de huisregels en de toestemmingen die je geeft ten aanzien van het delen van je gegevens zijn in het plan opgenomen. Het plan moet je, als je akkoord bent, ook voor akkoord en voor gezien ondertekenen.

Electronisch Patienten Dossier
Vanaf 2022 moet er een EPD worden aangemaakt. Dit is een ELectronisch Patienten Dossier. Hierin staan de belangrijkste hoofdlijnen van de behandeling, zoals het behandelplan, de uitkomsten van de HoNOS en de ROM en de brieven aan de huisarts. Dit EPD is, als je wilt, voor jezelf, via internet, toegankelijk. 

Openingstijden

In principe is de praktijk geopend op:

Maandag, DInsdag en Donderdag voor crisis en andere afspraken 11.00-20.00
Woensdag 8.45-17.00      clientcontact
Vrijdag 8.45-17.00 clientcontact

06 - 12 85 63 56
a.hoesmercx@gmail.com              a.hoesmercx@pp.zorgring.nl

Crisis
Als er ernstige crisis, die echt niet kan wachten tot een volgende (vervroegde) (bel)afspraak,  kun je altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen, die kan je verwijzen naar de crisisdienst.

Maar meestal hebben we, als dat nodig is,  de afspraak dat je binnen redelijke tijden met mij contact kunt opnemen.